Strona Główna / Rodo – praca

CO TO JEST RODO?
RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r.
Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
Administratorem Państwa danych osobowych jest ORPEA Polska Sp. z o.o.
Nasze dane kontaktowe: ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa.
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?
Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:
• prowadzenia rekrutacji i wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych. Obowiązki te określa w szczególności ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
• prowadzenia rekrutacji, w zakresie dotyczącym danych osobowych wykraczających poza przepisami prawa (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”;
• dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną rekrutacją (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?
Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
• czas prowadzenia rekrutacji na określone stanowisko oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane,
• czas po którym przedawnią się roszczenia związane z prowadzoną dokumentacją,
• czas do momentu wycofania zgody.
JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?
Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o:
• dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
• sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
• przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
• usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
• wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych
– na zasadach określonych w RODO.
Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.
KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
• spółkom należącym do Grupy ORPEA w Polsce;

  • ORPEA Wrocław Sp. z o.o.
  • ORPEA Chorzów Sp. z o.o.
  • ORPEA Operating Sp. z o.o.
  • KM Sp. z o.o.

• podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze.
Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?
Nasza firma wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: odo@orpea.pl.